42 30 40 10


Forside
Hoteller
Lejligheder
Liftkort
Skiskole
Skileje
Transport
Livigno
Skiløbet

 

Rejsebetingelser 

Arrangement

Rejserne i dette program er arrangeret af DaCapo Rejser Aps i samarbejde med hoteller og lokale udbydere af skiskoler, skiudlejning m.fl. DaCapo Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden med nr 2475. 

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende for såvel kunde som DaCapo Rejser Aps, når depositum modtaget af DaCapo Rejser Aps. Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig, at have accepteret vilkårene i nærværende rejsebetingelser, og de på bekræftelsen/fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist kan DaCcapo Rejser annullere aftalen uden forudgående varsel.. 

Betalingsbestemmelser

Depositum d.kr. 1.300 pr. i lejlighed og kr. 1.800 pr. person på hotel pr. bestilt uge opkræves ved bekræftelse af reservationen. Depositum skal være indbetalt senest 4 dage efter modtagelse af /bekræftelsen/fakturaen. 

Restbeløbet skal uopfordret være DaCapo Rejser Aps i hænde senest 5 uger før ankomsten. Den præcise dato er anført på kvitteringen for indbetalt depositum. Bestilles rejsen med mindre end 5 uger før ankomsten, skal hele beløbet være DaCapo  Rejser Aps i hænde indenfor 3 dage efter bekræftet bestilling. Rejsebevis og diverse praktiske oplysninger fremsendes efter slutbetalingen og senest 14 dage før ankomsten. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, er man ikke sikret deltagelse i den bestilte rejse.

Gæstens afbestilling 

Følgende regler er gældende ved gæstens egen afbestilling, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på dit rejsebevis/faktura, som er indgået på salgstidspunktet:

  • Ved afbud fra bestilling til 60 dage før afrejsen er depositum tabt.
    Ved afbud mellem 5 uger og 14 dage før afrejsen er 50% af rejsens pris tabt.
    Ved senere afbestilling kan tilbagebetaling ikke forventes.
    Vær opmærksom på, at der ved ændringer i bestillingen opkræves kr. 250 pr. person

Prisændringer

Priserne er baseret på gældende priser og valutakurser pr. 10/6. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger, ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse. 

Rejseforsikring og de gule og blå sygesikringskort

Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring, som dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere. Vær særlig opmærksom på de nye regler pr. 1/8-2014, om at det gule sygesikringskort ikke længere er gældende i udlandet. Bestil derfor den blå EU-sygesikringskort som delvis erstatning for dette - OG BEMÆRK: DET BLÅ EU-KORT DÆKKER IKKE FOR HJEMTRANSPORT I TILFÆLDE AF SYGDOM, TILSKADEKOMST ELLER LIGNENDE. Husk derfor som minimum at tegne en hjemrejseforsikring i et forsikringsselskab. 

Overdragelse

I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på kr. 250 per person. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende for betaling af restbeløbet og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Aflysning pga Udenrigsministeriets rejsevejledninger, f.eks. pga Corona

Hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning for det område, der indbefatter Livigno, er opdateret til "orange" (alle ikke nødvendige rejse frarådes) eller "rødt" (alle rejser frarådes) på ankomstdagen, følger Dacapo Rejser denne anbefaling og kan aflyse rejsen. Hvis Rejsegarantifondens og Pakkerejselovens regler er opfyldt, og rejsen er bestilt på et tidspunkt, hvor der max. var "gult" fra UM tilbagebetales til gæsten i.h.t til disse regler.  https://danskelove.dk/pakkerejseloven.  

Arrangørens ansvar

DaCapo Rejser Aps optræder som agent for lokale hoteller og udlejere. DaCapo's ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs-, bus- og/eller togtrafik.

Kundens ansvar

Kunden er forpligtiget til at sørge for gyldigt pas og til at møde rettidigt på de i rejseplanen, eller ved anden tydelig anvisning, oplyste steder ved ud og hjemrejse.

Reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes skriftligt til DaCapo Rejser Aps eller vor stedlige guide så snart manglen konstateres, således at DaCapo Rejser Aps straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være DaCapo Rejser Aps skriftligt i hænde senest 10 dage efter rejsens afslutning.

Ved uenighed mellem DaCapo Rejser Aps og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for:

Pakkerejse-ankenævnet
Haldor Topsøes Alle 1, st. Bygning 91

2800
  Lyngby

Værneting og lovvalg

Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod DaCapo Rejser Aps skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pas

Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om andet statsborgerskab end dansk. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor DaCapo Rejser Aps.

Der tages forbehold for trykfejl i program/prislister.

 


Dacapo Rejser Aps
+45 42 30 40 10
kl 10-16 - også i weekenden
info@dacaposki.dk
Rejsegarantifonden nr. 2475
CVRnr. 3537 6968
Information
Kontakt os
Rejsebetingelser
Om os