42 30 40 10


Forside
Hoteller
Lejligheder
Liftkort
Skiskole
Skileje
Transport
Livigno
Skiløbet

 

Rejsebetingelser - opdateret til sæson 2024-2025                             2.4.2024

Arrangement

Rejserne i dette program er arrangeret af DaCapo Rejser Aps i samarbejde med hoteller og lejligheder samt udbydere af skiskoler, skiudlejning m.fl. DaCapo Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden med nr 2475. Dacapo Rejser udbyder kun pakkerejser, der alle er omfattet af Loven om Pakkerejser, og dermed dækket ind under denne lov samt Rejsegarantifondens bestemmelser.

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende for såvel kunde som DaCapo Rejser Aps, når depositum modtaget af DaCapo Rejser Aps. Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig, at have accepteret vilkårene i nærværende rejsebetingelser, og de på bekræftelsen/fakturaen nævnte ekstra bestemmelser. Bestemmelserne på fakturaen går forud for nedenstående bestemmelser. 

Betalingsbestemmelser

Depositum pr. person er kr. 1.400 i lejlighed og kr. 1.900 på hotel pr. bestilt uge opkræves ved bekræftelse af reservationen. Depositum skal være registreret på DaCapo Rejsers bankkonto senest som anført på bekræftelsen/fakturaen. 

Hvis depositum ikke er på plads på kontoen indenfor den angivne frist, kan DaCapo Rejser annullere aftalen uden forudgående varsel. 

Restbeløbet for lejlighed/hotel skal uopfordret være DaCapo Rejser Aps i hænde senest 60 dage før ankomsten. Den præcise dato er anført på kvitteringen for indbetalt depositum. Bestilles rejsen med mindre end 60 dage før ankomsten, skal hele beløbet være DaCapo  Rejser Aps i hænde indenfor 3 dage efter bekræftet bestilling. Rejsebevis og diverse praktiske oplysninger fremsendes efter slutbetalingen og senest 8 dage før ankomsten. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, er man ikke sikret deltagelse i den bestilte rejse.

Betaling for liftkort, skiskoler m.m. skal være indbetalt senest 14 dage før ankomstdagen.

Hvis Dacapo Rejser Aps undtagelsesvis bestiller og betaler transport til gæsten, skal det fulde beløb for dette betales straks ved reservationen, og tilbagebetales ved afbud kun i det omfang Dacapo Rejser Aps kan få udlægget tilbage. 

Gæstens afbestilling 

Følgende regler er gældende ved gæstens egen afbestilling, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på dit rejsebevis/faktura, som er indgået på salgstidspunktet:

- Ved afbud fra bestilling til 60 dage før ankomstdatoen er depositum tabt.
- Ved afbud mellem 60 dage og 21 dage før ankomstdatoen er 70% af rejsens pris tabt.
- Ved senere afbestilling kan tilbagebetaling ikke forventes.
- Liftkort, skiskoler m.m. tilbagebetales i den udstrækning det er muligt for DaCapo Rejser ikke at afregne disse med udbyderne.

Prisændringer

Priserne er baseret på gældende priser og valutakurser pr. 2/4 2024. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger, ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før ankomstdatoen. 

Rejseforsikring og de gule og blå sygesikringskort

Vi anbefaler, at der tegnes en forsikring, som dækker omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere. Vær opmærksom på reglerne pr. 1/8-2014, om at det gule sygesikringskort ikke længere er gældende i udlandet. Bestil derfor den blå EU-sygesikringskort som delvis erstatning for dette - OG BEMÆRK: DET BLÅ EU-KORT DÆKKER IKKE FOR HJEMTRANSPORT I TILFÆLDE AF SYGDOM, TILSKADEKOMST ELLER LIGNENDE. Husk derfor som minimum selv at tegne en privat rejseforsikring, der dækker disse omkostninger inkl. behandling på lokale private hospitaler og klinikker.

Det blå EU-sygesikringskort kan kun bruges på offentlige hospitaler og sikrer samme behandling som de lokale indbyggere. Du skal selv lægge evt. udgifter ud, som så kan søges refunderet ved hjemkomsten. 

Lovpligtig ansvarsforsikring ved skiløb

Der er i Italien indført lovpligtig ansvarsforsikring for kørsel på ski/snowboard m.m., der skal dække ansvar mod 3. part i en evnt ulykke. Det er derfor vigtigt at jeres hjemlige forsikring (evnt jeres Rejseforsikring) dækker dette.  Hvis ikke, kan dækningen tegnes i forb.m. køb af liftkortet. Dacapo skal blot vide det senest ved betaling af liftkortet 14 dage før ankomsten.

Overdragelse

I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at deltage i den pågældende rejse. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før ankomsten. Ved overdragelse opkræves et gebyr på kr. 250 pr person. Ved overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den nye rejsende for betaling af restbeløbet og omkostninger, der følger af overdragelsen.

Aflysning pga Udenrigsministeriets rejsevejledninger, f.eks. Corona

Hvis Udenrigsministeriets rejsevejledning for det område, der indbefatter Livigno, er opdateret til "orange" (alle ikke nødvendige rejse frarådes) eller "rødt" (alle rejser frarådes) på ankomstdagen, følger Dacapo Rejser denne anbefaling og aflyser rejsen. Hvis Loven om Pakkerejser er opfyldt, og rejsen er bestilt på et tidspunkt, hvor der max. var "gult" fra UM tilbagebetales til gæsten i.h.t til disse regler.  https://danskelove.dk/pakkerejseloven
Arrangørens ansvar

DaCapo Rejser Aps optræder som agent for lokale hoteller og udlejere. DaCapo's ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs-, bus- og/eller togtrafik.

Kundens ansvar

Kunden er forpligtiget til at sørge for gyldigt pas og til at møde rettidigt på de i rejseplanen, eller ved anden tydelig anvisning, oplyste steder ved ud- og hjemrejse.

Reklamation

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes skriftligt til DaCapo Rejser Aps eller vor stedlige guide så snart manglen konstateres, således at DaCapo Rejser Aps straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være DaCapo Rejser Aps skriftligt i hænde senest 10 dage efter rejsens afslutning.

Ved uenighed mellem DaCapo Rejser Aps og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for:

Pakkerejse-ankenævnet
Haldor Topsøes Alle 1, st. Bygning 91

2800
  Lyngby

Værneting og lovvalg

Værneting: Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod DaCapo Rejser Aps skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pas

Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om andet statsborgerskab end dansk. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor DaCapo Rejser Aps.

Der tages forbehold for trykfejl i program/prislister.

 


Dacapo Rejser Aps
+45 42 30 40 10
kl 10-16 - også i weekenden
info@dacaposki.dk
Rejsegarantifonden nr. 2475
CVRnr. 3537 6968
Information
Kontakt os
Rejsebetingelser
Om os